LEWISTON WSO AP, IDAHO

POR - Monthly Average Total Precipitation
- Average precipitation recorded for the month.