KADOKA, SOUTH DAKOTA

POR - Monthly Average Total Precipitation
- Average precipitation recorded for the month.